Document Organitzatiu

De Pirates de Catalunya
Dreceres ràpides: navegació, cerca

L'organització es refereix a un conjunt de relacions, estructures i normes mitjançant les quals els membres d'un grup i/o els grups es relacionen per a executar, de manera coordinada i ordenada activitats orientades a la consecució dels objectius, amb un desenvolupament òptim d'idees, debats i propostes. L'organització implica una divisió de tasques, on cada membre del grup té drets i deures, així com responsabilitats i compromisos. Aquesta organització pot tenir diversos graus de formalització i normalment es va ajustant a les necessitats i experiència del grup per tal d'assolir millor els seus objectius.

En el cas de Pirates l'organització està reflectida en els Estatuts i el Reglament Intern, així com en algunes pràctiques habituals no escrites, però acceptades implícitament en la pràctica de funcionament del Partit. L'organització afecta tant les relacions internes entre els membres del partit com les que el partit i els seus membre tenen amb altres institucions i la resta de la societat, especialment quan actuen en nom o representació del partit.

Com a part del procés de Reboot es va decidir elaborar un document organitzatiu que recollís l’anàlisi crítica de l'organització del Partit així com recomanacions i propostes de reforma per tal de millorar el seu funcionament. Un cop aprovat, algunes parts del document hauran de traduir-se, segons convingui, als Estatuts o al Reglament Intern.

Amb aquest document es pretén redactar una proposta de sistema organitzatiu per Pirates de Catalunya, que serveixi per dinamitzar el dia a dia del partit parcel·lant les diferents responsabilitats i línies de treball, de manera que es faciliti una dinàmica contínua i àgil per al millor desenvolupament individual, grupal i social puguin aconseguir els objectius establerts en el document ideològic i estratègic. Els grups de treball podran elaborar els propis protocols i procediments en un document específic, si ho creuen convenient, per a formalitzar el seu funcionament intern particular, sempre seguint els principis d’aquest document organitzatiu, sense reduïr-ne requisits ni responsabilitats. Els documents organitzatius interns hauran de ser aprovats per la CG.

Fonaments

L'organització de Pirates ha de reflectir els valors i principis generals del partit, tal com:

Democràcia 
La democràcia que defensem els pirates no es limita a l'anomenada representativa, delegada o parlamentària, sinó que inclou altres formes de democràcia sota el que diem democràcia directa, participativa i líquida, que, possibilitades pels avenços socials i tecnològics, poden ser una millor forma de canalitzar les aspiracions i necessitats de la ciutadania. Tots els membres del partit tenen el dret de participar en les activitats i a accedir als càrrecs de representació segons estableixin els Estatuts i el Reglament Intern. Les decisions es debatran en els òrgans i grups corresponents i es prendran per consens o, en el seu defecte, per votació majoritària.
Transparència política i transparència econòmica 
La transparència comporta el fàcil i directe accés de la informació, debats, decisions, comptabilitat, etc. de tota l'organització de Pirates. Per tant, la norma general de funcionament serà la transparència. És a dir, els membres del partit – i en principi, la societat, en general – tenen dret a saber el que fan i decideixen els representants, òrgans i grups del partit, els quals tenen l’obligació d’informar activament i regularment del que fan. Les excepcions a aquest principi, per raons excepcionals, hauran de ser aprovades explícitament per l'òrgan que tingui la competència segons Estatuts.
Eficiència 
L’Assemblea General té el dret de decidir qualsevol qüestió que afecti el partit, però per raons d’eficiència podrà delegar algunes decisions en càrrecs o òrgans concrets del partit. Així mateix, s’establiran mecanismes per tal que, en cas d’urgència, alguns càrrecs o òrgans determinats – per exemple, la Coordinadora General (CG) - puguin prendre decisions, de les que posteriorment hauran de rendir-ne comptes i ser ratificades per l’Assemblea.
Llibertat 
Els membres de Pirates, inclosos els càrrecs representatius del partit, col·laboren de forma voluntària i no retribuïda. Voluntarietat que, reafirmant la llibertat com a principi bàsic, comporta igualment la plena acceptació i seguiment de les decisions sobiranes de l'Assemblea, així com de les responsabilitats acceptades i assumides i la seva periòdica rendició de comptes als òrgans del partit de les activitats que s'hagin compromès a portar a terme. No obstant això, és podrà contractar personal de suport, siguin afiliats o no. Es regiran per les anteriors regles, a excepció de la retribució que serà d'acord al codi ètic vigent en el moment de la seva incorporació.
Respecte 
Els membres del partit es relacionaran sempre amb altres membres o amb persones externes al partit de forma respectuosa, especialment quan estiguin fent activitats del partit o en representació del partit.

Antecedents

Des del nostre naixement i com a base legal, la representació legal de Pirates es regeix per les figures personals de la Cap de Coordinació, la Secretaría i la Tresoreria així com un nombre parell de vocals. Aquests membres, que conformen la Coordinadora Administrativa (CA), són escollits per l'Assemblea General entre aquells que es presenten lliure i voluntàriament.

Les decisions de la Coordinadora Administrativa estan subjectes a la voluntat de l'Assemblea General. L'Assemblea General és la base i el màxim organ de decisió i de govern, de manera que la Coordinadora Administrativa ha de retre comptes a l'Assemblea General i executar les funcions que aquesta li encomana mitjançant els Estatus, amb la finalitat de desenvolupar les activitats, objectius i fins de Pirates.

A més, per agilitzar decisions dins del marc de l'ideari pirata s'ha proveït d'una Coordinadora General, que està formada per la Coordinadora Administrativa i dels coordinadors de cada sectorial, grups i territorials. Aquesta, com la Coordinadora Administrativa, està subjecte a l'Assemblea General, de la que rep la legitimitat i les funcions establertes en els Estatuts.

El nou sistema proposat no pretén eliminar ni canviar cap d'aquests dos òrgans que ja funcionen, perquè creiem que són més eficaços i més plurals que altres alternatives. Per tant, la Coordinadora Administrativa seguirà existint amb la capacitat legal de representació que li correspon segons la legislació vigent, i d'administració cedida per l'Assemblea General. La Coordinadora General, els membres de la qual seguiran augmentant a mesura que es vagin afegint més sectorials i territorials també es mantindrà.

El que si es pretén amb aquest nou sistema organitzatiu és utilitzar les eines de comunicació que el progrés ens brinda i que tant han arrelat als nostres hàbits cotidians. I que permeti la interacció constant i voluntària de tots els integrants, de manera oberta i sense cap impediment, facilitant la creació de grups o tasques producte de les inquietuds sorgides per qualsevol membre.

Anàlisi de situació

Els principals problemes que ha sofert Pirates han estat, sense cap ordre de prioritat concret:

 1. Manca de compromís per part dels afiliats, que bloqueja el funcionament habitual basat exclusivament en el voluntariat.
 2. Absència d'una cultura de responsabilització i rendiment de "comptes", de responsabilitats en funció dels compromisos adquirits lliurement i voluntàriament.
 3. Manca d'autonomia de les sectorials per a la presa de decisions del dia a dia, en haver de passar per un sistema que pot alentir i fins i tot paralitzar el treball de companys a causa de la falta de confiança i de la manca de procediments definits per a garantir la participació de tothom i la viabilitat d'iniciatives dins de l'ideari pirata.
 4. Dificultat per a entrar i participar en el partit.
 5. Una comunicació interna deficient.
 6. Un ús ocasional del Sistema de Participació i altres eines, comportant baixa participació.
 7. Manca de cultura de treball i debat asíncrons.
 8. Eines poc integrades, d'administració lenta i complexa.

Proposta d'eines

Per intentar solucionar els problemes descrits per assolir els objectius de Pirates, respectant els Principis abans exposats, es proposa la utilització de les eines que millor es poden adaptar en aquest moment a l'organització del partit:

Missatgeria instantània 
Amb el ressorgiment de la missatgeria instantània associada a l'accés ampli a dispositius mòbils, és necessari integrar urgentment una eina d'aquest tipus, disponible en el màxim de plataformes. Aquestes eines permeten debatre i proposar amb una més agilitat respecte al correu, ja sigui fent petites votacions per microtasques associades a decisions de l'Assemblea General, discussions en grups ad hoc sense saturar els grups principals, etc. Però s'han de regular adequadament per a que no esdevinguin l'únic canal en detriment a la resta de canals i formes de participació.
Llistes de correu 
El correu electrònic és un canal habitual, accessible arreu i per tothom. No sense limitacions, ha estat l'eina principal del partit durant anys. Malauradament és un mitjà amb menys possibilitats que la missatgeria instantània i, igual que aquesta, no està ben integrada per a diferents formes de participació.
Fòrum de discussió 
Un fòrum, amb el programari adient, pot esdevindre una eina flexible, extensible i amb millors eines d'organització i classificació de temes per consensuar, revisar i donar cos a propostes. També pot integrar-se el seu funcionament amb les llistes de correu, esdevenint una única eina. Per això, es centralitzarà la discussió i la formalització de propostes en el fòrum, sense detriment que part de la discussió o la generació de propostes es realitzi en altres eines.
Sistema de Participació (SP) 
Sistema de votació per a l'Assemblea General per a prendre decisions que no poden ser dirimides dins l'ideri pirata o així ho solicita tres o més pirates.
Pads 
Una eina per confeccionar documents de manera col·laborativa. Aquesta eina permet escriure textos de manera pràctica i eficient.
Xat de veu 
Un xat de veu permet mantenir converses entre múltiples persones, amb possibilitat d'enregistrament i moderació.
Registre d'Activitat Permanent (RAP) 
Registre d’activitat del partit. S’hi registraran totes les decisions de tots els grups del partit i serà requisit obligatori el seu ús per a considerar vàlida qualsevol decisió. Serà emprat pels coordinadors i auditat per la CG. Mentre no estigui disponible, el fòrum actuarà de registre d'activitat permanent, amb una categoria exclusiva per a fer seguiment de les decisions que es prenguin. Després de cada Assemblea General s’afegirà còpia dels registres publicats, corresponents al període entre convocatòries, al llibre d’actes.
Reunions presencials 
Òbviament es podran utilitzar també les reunions presencials, però s'intentarà que en aquestes s'hi pugui participar i ser seguides en remot a través de xat de veu o altre mitjà de retransmissió en directe. Cada grup serà autònom en establir el seu calendari de reunions, respectant el que es pugui definir en Estatuts i Reglament Intern.

Les eines concretes amb les que s'implementarà la funcionalitat descrita serà determinada per consens (o votació) entre diferents opcions.

Proposta d'organització funcional

La base de l'organització la conforma l'Assemblea General, que comprèn i la formen tots els afiliats. D'aquest nucli central depenen i pengen totes les altres estructures, tals com grups de treball, sectorials i territorials.

Pel que fa als grups de treball, i per fer front a les necessitats de funcionament del partit, s'han establert cinc tipus de grups adaptats a les diferents idiosincràsies de funcionament que existeixen en Pirates de Catalunya:

 • Grups d'Organització
 • Grups de Discussió
 • Grups de Treball
 • Grups Assessors
 • Grups Territorials

S'ha de contemplar també que, excepcionalment i de forma restringida, els grups puguin conformar-se d'accés restringit, només per motius de confidencialitat, amb un observador mínim de la CA, sense detriment que altres membres de la CA puguin entrar-hi, l'aprovació de la mateixa CA i rendició de comptes cap a l'Assemblea General segons es determini en l'aprovació. Els grups d'accés restringit seràn sempre temporals i motivats per un motiu o objectiu concret. El seu motiu o objectiu s'haurà de justificar a la CA en el moment de realizar la solicitud de la seva creació. Un cop finalitzada la seva funció, el grup s'eliminarà. Les condicions d'accés es determinaran cas per cas per la CA. Les discussions d’aquests sempre es portaran a terme en el grup més obert possible, limitant les que siguin estrictament necessàries com a restringides al mínim possible. En cas que els assumptes tractats en un grup restringit no siguin sensibles, es facilitarà l’accés en mode lectura als afiliats que ho sol·licitin.

S'assumeix que qualsevol grup, del tipus que sigui, ha de rendir comptes periòdicament a l'Assemblea General mitjançant el RAP o equivalent. Cal que cada grup tingui definits els seus objectius i responsabilitats dins del partit. En el cas dels grups restringits, es prioritzarà una rendició de comptes en el menor temps possible i sense superar quatre mesos en cap cas.

També s'assumeix que els grups descrits tenen múltiples maneres d'interacció i formes de participar. Per exemple, el grup d'Assemblea General seria la suma del RAP, el butlletí, d'un grup de missatgeria d'instantània i d'un subfòrum amb llista de correu, tot interconnectat.

Tots els grups disposaran d'un lloc de reunió presencial i en línia. La seu del partit està a disposició de tothom que la vulgui fer servir, amb avís previ, així com el xat de veu del partit. Cada grup comptarà com a mínim d'un subfòrum i d'un espai reservat al butlletí. Els grups ad hoc hauran de formalitzar les decisions al seu subfòrum, sense detriment de prioritzar una eina o altra com eina de discussió.

Finalment, tots els recursos associats a un grup hauran de ser administrables des de comptes no personals, transferibles i accessibles pels membres de la CA i TIC.

Grups de d'Organització

Aquests grups són els encarregats de canalitzar la informació entre els diferents grups de treball, servint alhora tant per proposar com per derivar tasques, i són essencials en el bon funcionament al permetre una fluida comunicació interna que vertebri les diferents accions dels afiliats.

Així, hi ha tres grups:

Assemblea General 
Espai format per tots els afiliats. La seva implementació no necessàriament implica que tothom entri en un grup d'una eina, ja que pot no ser viable ni desitjat pels afiliats. En qualsevol cas, serà el canal de discussió general, obert a afiliats i simpatitzants.
Coordinadora Administrativa 
Grup d'accés restringit, per motius legals, i escollit per la militància, respectant al màxim la paritat de gènere. És la representació legal del partit.
Coordinadora General 
Grup d'accés restringit als coordinadors electes de grups de treball, sectorials i territorials, així com la CA. Tindrà la funció de dinamitzar el partit, encarregant-se de la coordinació entre l'Assemblea i la resta de grups del partit.

Grups de Discussió

Davant la necessitat d'aconseguir aprofundir en temes i aconseguir el màxim consens en la presa de decisions, existiran diversos grups de discussió:

Grup d'Anàlisi Política 
Grup d'anàlisi del context social, polític i econòmic per a poder definir estratègia política a la Coordinadora General.
Grup d'Acció Política 
Grup responsable d'organitzar a la militància en les mobilitzacions polítiques o ciutadanes i també per recolzar, en casos determinats, a mobilitzacions municipalistes d'altres territoris
Sectorials 
Serveixen per donar lloc a corrents interns i defensar inquietuds dels pirates agrupats per les seves sensibilitats. Són grups temàtics i la seva funció pot ser la de ser un think tank intern i extern al partit.

En aquests grups s’anticipa un volum elevat de missatges. Les decisions o propostes que sorgeixin d’aquests s’han de derivar al grup d’organització, de treball o ad hoc corresponent. Per tant, no són grups necessaris per estar al corrent del funcionament del partit, sinó grups per a participar activament.

S'insta a la creació de grups ad hoc per treballar en iniciatives concretes, si sorgeixen.

Grups de Treball

Es tracta d'un grup amb una finalitat específia, ja sigui coordinant l'activitat corresponent a una àrea del partit, a una proposta i/o iniciativa sorgida d'altres grups.

Cada grup de treball serà autònom, amb regles consensuades entre els membres del grup i amb un coordinador escollit per votació, segons s'estableixi en Estatuts i Reglament Intern. Cada grup pot generar nous subgrups per a tasques més concretes o especialitzades. Per a pertànyer a un grup de treball cal tenir un rol assignat. El coordinador definirà els rols necessaris i vigilarà perquè cada rol estigui cobert per a satisfer les necessitats del grup i del partit.

Els grups principals de treball que es proposen, inicialment i sense perjudici a crear-se'n més, són els següents:

Tresoreria 
S'encarrega de la tresoreria del partit. Integrada a la Coordinadora Administrativa per imperatiu legal
Secretaria 
S'encarrega de la gestió de les afiliacions i altres tràmits.Integrada a la Coordinadora Administrativa per imperatiu legal.
Comunicació 
Responsable de la comunicació interna i externa del partit i que inclou: Portaveus, Xarxes socials, Creatius, Redactors i Traductors.
TIC 
Grup tècnic encarregat de les infraestructures i nous desenvolupaments.
Internacional 
Grup dedicat a mantenir les relacions amb altres partits pirata a nivell internacional.
Municipal 
Grup dedicat a donar suport als càrrecs electes i a les territorials amb intenció d'estar o presència a les institucions, directa o indirectament.
Expansió 
grup dedicat a establir relacions amb altres partits i col·lectius.

Els grups de treball definiran rols de treball per a tal de portar a terme els seus objectius. Quan una persona assumeix un rol, assumeix unes responsabilitats, entre elles la d'informar quan no estan disponibles i les de portar a termes les tasques que estiguin al seu abast. És imprescindible conèixer la disponibilitat de cadascú per tal que el coordinador pugui saber si té prou gent per al bon funcionament del grup.

Grups de treball d'ad hoc

Al seu torn, qualsevol grup o subgrup podrà crear nous subgrups als quals anomenarem ad hoc, que hauria de tenir un objectiu unívoc i definit, així com una durada limitada en el temps. La creació d'aquests grups haurà de comunicar-se en els grups d'organització pertinents perquè qualsevol pugui participar.

Grups d'Assessors

Es tracten de grups de consulta que solament haurien de treballar quan rebin informació o contingut o consulta. Els grups d'assessors professionals poden ser restringits a persones del ram o gent que tingui mèrits relacionats per a participar-hi. Poden dependre d'un altre grup, encara que no és necessari.

Distingim els següents:

Jurídica
Equip d'advocats que resolguin dubtes legals davant accions o iniciatives.
Programa i documentació
S'encarrega de desenvolupar propostes ideològiques i dels documents legals i interns (estatuts, reglaments, programes electorals, etc, entre altres).
Atenció al pirata
Equip d'ajuda a dirigir a nous afiliats per orientar, donar suport i facilitar la seva integració en l'organització, així com respondre a possibles qüestions o dubtes sobre el partit.

Grups Territorials

Les territorials són agrupacions locals o comarcals de Pirates. Aquestes agrupacions han de tenir un mínim de quatre pirates actius. Un que exerceixi de Coordinador (enllaç a la Coordinadora General), que és el dipositari de l'arxiu d'afiliats de la territorial; un com a responsable de Comunicació, que és l'encarregat del manteniment de les xarxes socials i fer de portaveu amb els mitjans locals; i un enllaç amb la resta de forces polítiques i associacions. Un dels tres que ha de fer de representant davant la Junta Electoral de Zona (JEZ). Ha d'haver-hi un altre pirata més que no tingui càrrec responsable a la mateixa.

Així mateix, seran autònomes en el seu àmbit, aplicant el principi de subsidiarietat, i hi haurà mecanismes per a garantir-ne el bon funcionament, la bona comunicació i la resolució de qualsevol conflicte intern amb la resta del partit.

Procediments per a impulsar propostes

En el partit hi ha diferents tipus de decisió que es poden prendre en qualsevol moment. Per això, aquest document estableix un mecanisme adaptable segons la decisió a prendre.

Es preveuen els següents tipus de decisions:

 • Iniciar campanyes, manifestos i altres iniciatives de caire públic pròpies.
 • Adherir-se a campanyes, manifestos i altres iniciatives públiques de tercers.
 • Prendre nous posicionaments com partit.
 • Establir relacions amb altres grups.
 • Emetre posicionaments dins d’ideari en relació al context sociopolític vigent o respecte a un succés.
 • Difusió de posicionaments de tercers que entrin per ideari.
 • Decisions operatives respecte a una proposta en curs o de manteniment de la infraestructura del partit (tècnica i administrativa).

S'assumeix una diferència bàsica entre idea i proposta, sent una idea simplement un suggeriment i sent proposta, una idea justificada i descrita en un pad per al seu desenvolupament. Les idees són de lliure desenvolupament però també de lliure execució, esdevenint propostes si hi ha suficients pirates que les treballin.

Es proposa el següent procediment genèric per a impulsar propostes, entenent que hi ha casos que requereixen diferents procediments. Els terminis de cada fase es descriuen més abaix. El procediment genèric és el següent:

 1. Un pirata presenta una proposta al grup corresponent.
 2. La proposta assoleix el suport de més pirates. En general s’assumeix assolit amb el suport de dos pirates més, tret del que puguin establir els estatuts i el reglament intern en determinats casos.
 3. Si la proposta té cost econòmic i l’ha d’assumir el partit, es traslladarà la proposta a la CA per a la seva autorització. Un cop autoritzada, passa al següent pas. L’autorització es publica al RAP (o equivalent).
 4. Es notifica als grups que són necessaris per a portar-la a terme per a validar que hi ha els recursos humans i tècnics requerits.
 5. Si la proposta requereix terminis de debat, exposició i votació (si és necessària) més curts per ser d’urgència, la seva urgència haurà de ser aprovada per la CG per majoria simple.
 6. Si es compleixen els requisits dels passos anteriors, la proposta es publica a l’acta permanent (o equivalent) per part del coordinador del grup on s’ha presentat, notificant-se a a la resta del partit i iniciant el termini de debat.
 7. Un cop finalitzat el termini de debat, es consolida la proposta en el pad. Si no s’ha assolit un consens (es considera consens quan no hi ha ningú en contra, de forma bloquejant, en els grups implicats), es trasllada a la CG excepte si els promotors renuncien. La CG o els promotors poden demanar passar la proposta al SP.
 8. S’inicia el termini d’exposició de la proposta consensuada i/o aprovada per la CG.
 9. Un cop superat el termini d’exposició, es porta a terme la proposta. Si es passa al SP, s’iniciarà la votació i només es portarà a terme si és aprovada.
 10. En cas que hi hagi queixes després del termini de debat, es traslladaran a la CG. En cap cas es bloquejarà l’acció tret que vagi contra els principis, estatuts i reglaments del partit. La CG contactarà amb les persones implicades, aclarirà les queixes i traslladarà a la CA la depuració de responsabilitats si és necessari.

Respecte als terminis, un membre pot demanar que s’escurcin o s’allarguin durant l’exposició o el debat, amb el suport de dos pirates més però no més del doble de l’establert en aquest document, als estatuts o al reglament intern per a casos específics.

El termini d’exposició implica un nou registre de la proposta al RAP i notificació als grups corresponents.

De forma genèrica, els terminis seran:

 • Termini de debat: una setmana.
 • Termini d’exposició: una setmana.
 • Termini de votació: una setmana.

Qualsevol reducció de terminis ha de ser sol·licitada a la CG, amb justificació dels motius per a la reducció, i aprovada, per majoria simple, per la mateixa CG.

Per a tasques comunicatives, responsabilitat del grup Comunicació, com emetre posicionaments propis i difusió de tercers, es regularan pel que estableixi el grup, sempre tenint en compte que han d’entrar per ideari. Si no entren, s’entèn que es tracta de prendre un nou posicionament com partit.

Per a la resta de casos, i altres que puguin definir-se en el temps, es delega en el reglament intern per a la seva definició i establiment de condicions i terminis.